Politika prevence závažných havárií

line

Politika prevence závažných havárií je základním dokumentem vydaným ve společnosti Eruca Technologies s.r.o.   pro prevenci závažných havárií. Základním cílem je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby činnostmi společnosti bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví jak zaměstnanců, tak obyvatel v okolí a také omezeno negativní působení podniku na životní prostředí.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo aktivním uplatňováním následujících principů: 

  1. Navrhovat a provozovat veškerá zařízení tak, aby bylo zabráněno událostem majícím nepříznivý vliv na životní prostředí a na bezpečnost pracovníků a aby činností tohoto zařízení nemohlo dojít k nepřiměřenému ohrožení zdraví nebo ohrožení života jak zaměstnanců, tak také obyvatelstva.
  2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem. Vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a prevence závažných havárií.
  3. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik. Informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
  4. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.
  5. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí a za majetek společnosti. Iniciovat zaměstnance podniku k jejich účasti na zlepšení podmínek bezpečnosti práce a minimalizaci rizik a na zavádění programů a postupů k naplnění politiky prevence závažných havárií. 
  6. Zahrnovat do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd. 
  7. Systematicky a trvale dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a funkčnost systému prevence závažných havárií a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti ve školení, tréninku a osvětě se zaměřením na bezpečné chování a prevenci rizik a znečištění. 
  8. Nadále podporovat komunikaci jak uvnitř společnosti, tak i mezi společností a veřejností, orgány státní správy a samosprávy, týkající se bezpečnosti a rizik provozu společnosti.